Team

David Schor, MBA, MSW, CPA
David’s Bio

Capriana Ponton
Capriana’s Bio

Danni Tang, MPA
Danni’s Bio

Frank Sanchez, Masters in Professional Accounting, CPA
Frank’s Bio

Lisa Neufeld
Lisa’s Bio

Noah Samuels
Noah’s Bio

Wenxin Zhang
Wenxin’s Bio